Số/ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Loại văn bản
02-BC/BCĐCĐS Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
04-TB/BCĐCĐS Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
178/BC-BĐHCĐS Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh BĐH chuyển đổi số Báo cáo
226/TB-VPUB Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tại cuộc họp Ban Điều hành chuyển đổi số quý II/năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận Thông báo
2807/KH-UBND Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
1521-QĐ/TU Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với một số tổ chức đảng Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận Quyết định
2586/KH-UBND Kế hoạch Phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
152/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai chuyển đổi số 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Báo cáo
2059//KH-UBND Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước và công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
1849/KH-UBND Kế hoạch số 1849/KH-UBND ngày 12/5/2023 về kế hoạch hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
1718/KH-UBND Kế hoạch 1718/KH-UBND ngày 30/4/2023 về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức kỹ năng số các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
1718/KH-UBND Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức kỹ năng số các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
92/BC-TCTĐA06 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
08/CT-UBND Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 21/4/2023 về phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Chỉ thị
1562/KH-UBND Kế hoạch 1562/KH-UBND ngày 21/4/2023 Phát triển thương mại điện tử tỉnh Ninh Thuận năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
1 2 3 4 5 6    

Văn bản liên quan

°
12 người đang online