Số/ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Loại văn bản
31/2023/NQ-HĐND Nghị Quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2023 Quy định về giảm phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị Quyết
39/2023/NQ-HĐND Nghị Quyết số 39/2023/NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2023 về Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2024-2028 HĐND tỉnh Ninh Thuận Nghị Quyết
312/BC-BĐHCĐS Báo cáo số 312/BC-BĐHCĐS ngày 20/11/2023 Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh BĐH chuyển đổi số Báo cáo
311/BC-UBND Báo cáo số 311/BC-UBND ngày 20/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ UBND tỉnh Ninh Thuận Báo cáo
4818/KH-UBND Kế hoạch số 4818/KH-UBND 17/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Triển khai Luật Giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
83/2023/QĐ-UBND 83/2023/QĐ-UBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân tỉnh Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Quyết định
4546/KH-UBND Kế hoạch số 4546/KH-UBND ngày 31/10/2023 của ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
4076/KH-UBND Kế hoạch số 4076/KH-UBND ngày 29/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các Mô hình của Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” tại tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
778/QCPH-VP-STTTT Quy chế phối hợp về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ TT&TT trên địa bàn Sở Thông tin và Truyền thông Quy chế
02-BC/BCĐCĐS Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
04-TB/BCĐCĐS Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
178/BC-BĐHCĐS Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh BĐH chuyển đổi số Báo cáo
226/TB-VPUB Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên tại cuộc họp Ban Điều hành chuyển đổi số quý II/năm 2023 UBND tỉnh Ninh Thuận Thông báo
2807/KH-UBND Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận UBND tỉnh Ninh Thuận Kế hoạch
1521-QĐ/TU Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với một số tổ chức đảng Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận Quyết định
1 2 3 4 5 6    

Văn bản liên quan

°
12 người đang online