Sau chính phủ số là gì? (Cẩm nang cho cơ quan nhà nước)

Đăng ngày 10 - 10 - 2022
Lượt xem: 33
100%

Có ba mức độ phát triển. Đầu tiên là chính phủ điện tử. Ở mức độ phát triển này, chính phủ tập trung vào việc số hóa các nguồn tài nguyên, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

 

Sau chính phủ số là gì?

Có ba mức độ phát triển. Đầu tiên là chính phủ điện tử. Ở mức độ phát triển này, chính phủ tập trung vào việc số hóa các nguồn tài nguyên, ứng dụng công nghệ thông tin, tin học hóa quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phát triển cao hơn là chính phủ số. Ở mức độ phát triển này, chính phủ hoạt động, vận hành, ban hành chính sách, đưa ra quyết định chỉ đạo điều hành và cung cấp các dịch vụ số một cách chủ động theo nhu cầu của người dân, doanh nghiệp một cách tối ưu dựa trên năng lực khai thác và phân tích dữ liệu, lấy dữ liệu là trung tâm. Để tiến tới mức độ phát triển này, cơ quan nhà nước các cấp từng bước cung cấp dữ liệu mở và mở dữ liệu. Hoạt động này cũng thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số.

Cao nhất là chính phủ thông minh. Ở mức độ phát triển này, chính phủ kiến tạo sự phát triển bền vững, cung cấp các dịch vụ đổi mới, sáng tạo, có tính dự báo trước cho người dân và doanh nghiệp dựa trên các công nghệ số và mô hình cung cấp dịch vụ mới, được tối ưu hóa. Còn sau chính phủ thông minh là gì thì chỉ có tương lai mới trả lời được.

Các mức độ phát triển nói trên không mang tính tuần tự, không mang tính phủ định lẫn nhau. Ngay ở mức độ phát triển chính phủ điện tử đã hình thành các yếu tố của chính phủ số và chính phủ thông minh. Ngược lại, ở mức độ phát triển chính phủ số và chính phủ thông minh vẫn có đầy đủ các đặc trưng của chính phủ điện tử.

Trích dẫn: Tài liệu hỏi đáp về Chuyển đổi số dựa theo cuốn "CẨM NANG CHUYỂN ĐỔI SỐ" của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tin liên quan

Chuyển đổi số trong xã hội là gì?(Cẩm nang cho người dân)(10/10/2022 10:15 SA)

Chuyển đổi số vì sao lại cần? (Cẩm nang cơ bản)(10/10/2022 9:40 SA)

Đào tạo kỹ năng số như thế nào? (Cẩm nang cho cơ quan nhà nước)(10/10/2022 10:42 SA)

Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào? (Cẩm nang cho cơ quan nhà nước)(10/10/2022 10:40 SA)

Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào? (Cẩm nang cho cơ quan nhà nước)(10/10/2022 10:39 SA)

Tin mới nhất

Chuyển đổi số trong xã hội là gì?(Cẩm nang cho người dân)(10/10/2022 10:15 SA)

Chuyển đổi số vì sao lại cần? (Cẩm nang cơ bản)(10/10/2022 9:40 SA)

Chuyển đổi số là việc của ai? (Cẩm nang cơ bản)(10/10/2022 9:43 SA)

Đào tạo kỹ năng số như thế nào? (Cẩm nang cho cơ quan nhà nước)(10/10/2022 10:42 SA)

Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào? (Cẩm nang cho cơ quan nhà nước)(10/10/2022 10:40 SA)

Văn bản liên quan

°
19 người đang online