Số/ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Loại văn bản
312/BC-BĐHCĐS Báo cáo số 312/BC-BĐHCĐS ngày 20/11/2023 Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 9 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh BĐH chuyển đổi số Báo cáo
02-BC/BCĐCĐS Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
04-TB/BCĐCĐS Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
178/BC-BĐHCĐS Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023 theo Kế hoạch số 956/KH-BĐHCĐS ngày 16/3/2023 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh BĐH chuyển đổi số Báo cáo
1521-QĐ/TU Quyết định giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đối với một số tổ chức đảng Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận Quyết định
956/KH-BĐHCĐS Kế hoạch Triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận BĐH chuyển đổi số Kế hoạch
01-BC/BCĐCĐS Báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2022 BCĐ chuyển đổi số Báo cáo
02-KH/BCĐCĐS Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận năm 2023 BĐH chuyển đổi số Kế hoạch
51/BC-BĐHCĐS Kết quả chuyển đổi số năm 2022 theo Kế hoạch số 3609/KH-BĐHCĐS ngày 18/8/2022 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh BĐH chuyển đổi số Báo cáo
03-TB/BCĐCĐS Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 BCĐ chuyển đổi số Thông báo
29/2022/NQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh HĐND tỉnh Ninh Thuận Nghị Quyết
56/QĐ-TGVBĐHCĐS Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc Ban Điều hành BĐH chuyển đổi số Quyết định
3609/KH-BĐHCĐS Triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận BĐH chuyển đổi số Kế hoạch
1065/QĐ-BĐHCĐS Về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 BĐH chuyển đổi số Quyết định
1297/KH-BĐHCĐS Triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận BĐH chuyển đổi số Kế hoạch
1 2 

Văn bản liên quan

°
3 người đang online