Thông báo 99/TB-VPUB vềKết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến thực hiện Đề án 06/CP năm 2023

Thông báo 99/TB-VPUB ngày 28/03/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến thực hiện Đề án 06/CP năm 2023