Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh họp quý I/năm 2023 đánh giá tình hình thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Sáng ngày 20/02/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 3609/KH-BĐHCĐS ngày 18/8/2022 của Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh và có ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của Ban Điều hành. Tham dự có: Đồng chí Nguyễn Long Biên-Phó Chủ tịch UBND tỉnh-Phó Trưởng ban Thường trực; đồng chí Đào Xuân Kỳ-Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông-Phó Trưởng ban; các thành viên Ban Điều hành chuyển đổi tỉnh và lãnh đạo các ngành: Ngân hàng nhà nước-Chi nhánh tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ban Dân tộc; Trường Chính trị; Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Tổ phó Tổ Giúp việc Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh tập trung lãnh đạo, điều hành với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động chủ động nên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và chuyển biến tích cực trên nhiều mặt. Công tác tuyên truyền, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số được quan tâm thực hiện, tạo được chuyển biến về nhận thức; cơ bản hoàn thành nền tảng dữ liệu dùng chung. Công tác số hóa, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, điều hành được cấp ủy, chính quyền và cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện; dịch vụ công có tiến bộ, tỉ lệ văn bản hành chính xử lý trên môi trường mạng được nâng lên; đảm bảo an ninh, an toàn, đủ điều kiện kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ chế chính sách được ban hành kịp thời; hoạt động thương mại điện tử tiếp tục được tăng cường; giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt được tập trung đẩy mạnh trên một số dịch vụ thiết yếu; doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện đăng ký thực hiện một số giao dịch điện tử như nộp thuế, ngân hàng điện tử. Thực hiện số hóa trong các hoạt động giáo dục, y tế được các ngành quan tâm đẩy mạnh hơn. Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn/khu phố tiếp tục được mở rộng.

Bên cạnh kết quả đạt được còn có những hạn chế, đó là: Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh chưa mạnh, mặc dù chỉ số chuyển đổi số DTI được cải thiện, nhưng còn thuộc nhóm thấp, tỷ trọng đóng góp của kinh tế số vào tăng trưởng GRDP chưa đạt mục tiêu đề ra. Tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến có phát sinh mới chưa nhiều, tính đồng bộ, liên thông dịch vụ công chưa cao; người dân và doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều về thực hiện dịch vụ công toàn trình; sử dụng hạ tầng, nền tảng số chưa nhiều, chưa được đồng bộ, liên thông; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mới còn hạn chế; cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số chưa đủ mạnh, các doanh nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; việc khai thác, phát huy và thu hút nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số còn hạn chế...

Đồng chí Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam-Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh xác định năm 2023, là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, việc tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số sẽ góp phần thực hiện nhanh nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; yêu cầu các thành viên Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh và các ngành cần tập trung chỉ đạo tăng tốc, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Quán triệt, tuyên truyền sâu sắc chủ đề của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, năm 2023 là năm “Tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới”, trọng tâm là số hóa, xây dựng, kết nối và chia sẻ dữ liệu (bảo vệ dữ liệu cá nhân, khai thác, sử dụng dữ liệu) để phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và chủ đề hành động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển sử dụng dữ liệu số, tăng cường số hoá quy trình; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023”, trọng tâm là xây dựng “chính quyền số”, là động lực chính, then chốt, dẫn dắt việc dần hình thành nền kinh tế số, công dân số, xã hội số, góp phần thực hiện nhanh nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; (2) Đề cao, phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu: “Gương mẫu, trách nhiệm và quyết tâm”, nhất là công tác quán triệt, thông tin tuyên truyền chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; nhận thức trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị nhằm phát huy đúng mức; quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong cơ quan, đơn vị, địa phương; (3) Bám sát quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 tại Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 03-TB/BCĐCĐS ngày 02/02/2023 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Kế hoạch kèm theo Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh để cụ thể hóa chi tiết các nhiệm vụ vào kế hoạch của Ban Điều hành chuyển đổi số, vào kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Như Vương